Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Změna č. 1A

ÚDAJE O VYDANÉ ZMĚNĚ Č.1A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BĚLOTÍN
Údaje jsou zveřejněny na základě ustanovení § 165 odst.2 zákona č. 183/2009 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších úprav (dále jen stavební zákon).

Změnu č.1A ÚPN SÚ Bělotín vydalo Zastupitelstvo obce Bělotín usnesením dne 17.12.2008 dle § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona formou opatření obecné povahy, v souladu s § 43 odst.4 a § 55 odst.2 stavebního zákona a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Změna č.1A ÚPN SÚ Bělotín nabyla účinnosti dne 22.1.2009.
Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na obecním úřadě v Bělotíně nebo na stavebním úřadě MěÚ Hranice, příp. v kanceláři č.327 MěÚ Hranice, odboru rozvoje města.
Změnou č.1A se doplňuje do schváleného ÚPN SÚ pět zastavitelných ploch obytné zástavby v Bělotíně a jedna zastavitelná plocha v Nejdku. Všechny navržené plochy jsou situovány buď uvnitř zastavěného území nebo na ně přímo navazují. Dále se vymezuje jedna plocha přestavby P1/1 v centrální části Bělotína na bytové domy. V rámci Změny č.1A jsou na přeložce silnice I/48 (přivaděč Bělotín) navrženy v západní části k.ú. Bělotín sjezdy pro otáčení vozidel zimní údržby a mění se návrh likvidace odpadních vod v Bělotíně a v Kunčicích.

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule