Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Územní plán

Údaje rozhodné k Územnímu plánu sídelního útvaru Bělotín, Kunčice, Lučice a Nejdek a jeho změnám.
Název dokumentu:
ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Bělotín - Kunčice, Lučice, Nejdek

Objednatel ÚP:
Okresní úřad Přerov

Pořizovatel ÚP:
Obec Bělotín

Zpracovatel ÚP:
Urbanistické středisko Ostrava s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba

Zodpovědný projektant:
Ing.arch. Helena Salvetová

Řešené území:
Katastrální území Bělotín, Kunčice, Lučice na Moravě a Nejdek u Hranic

Obsah ÚP:
A : Textová a tabulková část
B : Grafická část
C : Návrh regulativů územního rozvoje

Obsah grafické části:
1. Komplexní urbanistický návrh 1 : 5000
2. Doprava 1 : 5000
3. Vodní hospodářství 1 : 5000
4. Energetika a spoje 1 : 5000
5. Funkční zónování 1 : 5000
6. Vyhodnocení záboru půdy 1 : 5000
7. Komplexní urbanistický návrh 1 : 2000
8. Zastavovací studie 1 : 2000
9: Širší vztahy 1: 25000

Jedná se o dokument informativního charakteru, který podléhá změnám.

Uložení územně plánovací dokumentace:
Originál tohoto dokumentu v aktuální podobě zahrnující kompletní výkresovou část, textovou část a regulativy územního rozvoje je k dispozici a k nahlédnutí:
- na Obecním úřadě Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín.
- na Městském úřadě v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, odboru rozvoje města
- na Městském úřadě v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, stavebním úřadě
- na Krajském úřadě Olomouckého kraje, 779 11 RAO, Jeremenkova 40b, Odbor strategického rozvoje kraje

Stanoviska z hlediska souladu s ÚPD vydává:
- Městský úřad v Hranicích, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, stavební úřad

Data schválení:
Základní Územní plán sídelního útvaru Bělotín byl pořízen v letech 1995 - 1996 a schválen zastupitelstvem obce 5.6.1996 v bodu č. II. usnesení.

Změna č.1A ÚPSN SÚ Bělotín - vydána usnesením zastupitelstva obce dne 17.12.2008 formou opatření obecné povahy čj.: ORM/35006/08, které nabylo právní moci dne 22.1.2009.


Právní předpis:
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělotín - Kunčice, Lučice, Nejdek č. 1/1996

Příloha č. 1 - stanovení přípustnosti funkcí a lokalizace zařízení pro jednotlivé funkční zóny
stáhnout
Změna č. 1A
ÚDAJE O VYDANÉ ZMĚNĚ Č.1A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BĚLOTÍN

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule