Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Protipovodňová a protierozní opatření a KPÚ

Protipovodňová a protierozní opatření a KPÚ
Mezi významné priority patří protipovodňová ochrana obyvatel a majetku, protierozní ochrana půdního fondu, náhradní výsadba dřevin a důraz na realizaci plánu společných zařízení jako výstupu z komplexních pozemkových úprav ve všech našich katastrech.

Komplexní pozemkové úpravy se dotýkají v plném rozsahu extravilánu obcí. Dosud byly realizovány v katastrech Bělotín, Lučice na Moravě a Nejdek u Hranic. V katastru Kunčice je KPÚ ve stádiu přípravy.

V roce 1997 se Bělotínskem prohnala první novodobá povodňová vlna. Do roku 2010 se povodňový stav zopakoval ještě čtyřikrát. Bylo jasné, že úkolem č. 1 bude redukovat možné škody v příštích letech. V roce 2011 byla z naší iniciativy a s podporou OPŽP zpracována Studie možných protipovodňových opatření v povodí Luhy v obcích Jindřichov, Bělotín a Polom, která navazuje na opatření navržená v rámci KPÚ v katastrech Bělotín, Nejdek u Hranic a Lučice na Moravě a navrhuje realizaci dalších vodních děl s cílem zadržení vody v krajině a přibrzdění možné povodňové vlny z přívalových dešťů. Vznikl tak návrh realizace suchých poldrů na přítocích Bělotínského potoka a byla urychlena i realizace společných zařízení z KPÚ v povodí Luhy. Deště v letech 2016 a 2017 prokázaly funkčnost nově zbudovaného díla.

V rámci systému protipovodňových opatření Bělotínska mají své místo i stávající vodní díla, především rybníky Horní a Dolní Bělotín s objemem při Hmax 142000 m3 zadržené vody. Ve stádiu projektové přípravy jsou ještě další tzv. zvodnělé poldry v lokalitě Za školou o kapacitě 14000 m3 a dvě nádrže na středním toku Doubravy poblíž MÚK na D1 a R48 s kapacitou 13800 m3. Po jejich dokončení tak bude Bělotínsko moci využít na 300000 m3 ochranného objemu.

V rámci realizace plánu společných zařízení mezi prvními vznikla v roce 1999 Polní cesta CS2 (KPU Bělotín) a C3 (KPU Lučice), tzv. Lučická spojka, propojující Lučice a Bělotín, jejíž oprava je plánována v roce 2017.

V rámci plánu společných zařízení KPÚ Lučice bylo na horním tolu Lučického potoka v roce 2012 realizováno Biocentrum BC5 včetně IP27 s kapacitou mokřadu 4890 m3.

Laguny nad Bělotínem — soustava dvou průtočných nádrží na horním toku Bělotínského potoka byla realizována v letech 2003-4 v rámci projektu „Revitalizace toku Bělotínský II, obec Bělotín. Celkový zásobní objem obou nádrží činí 23140 m3.

Projekt Protipovodňová opatření na katastru obce zahrnuje vodní nádrž s mokřadem „Revitalizace nad Tigemmou“ v k.ú. Bělotín na melioračním odpadu, který je významným přítokem Bělotínského potoka a soustavu tří průtočných nádrží „Lučinka“ na stejnojmenném potoce v k.ú. Lučice na Moravě. Ochranný objem nádrží je Tigemma 11400 m3 a 14600 m3 Lučinka. Realizace proběhla v letech 2012-14.

Suché poldry Bělotín — komplexní opatření k zachycení přívalových srážek na čtyřech přítocích Bělotínského potoka — pravostranných v lokalitách „Nad dálnicí“ (dvě nádrže o celkovém objemu 34900 m3) a „U družstva“ 20900 m3, dále dvou levostranných — „Pod Stráží“ 36100 m3 a „Úval“ 12400 m3. Realizováno v rámci tří projektů v letech 2015-16.

Projekt Protierozní opatření na toku Luha byl realizován jako souhrn vodohospodářských a krajinářských opatření v rámci plánu společných zařízení KPÚ Bělotín v r. 2016. Soustava mokřadů a vodních nádrží spolu s průlehy a polními cestami s alejemi mezi obdělávanými půdními celky plní především funkci zadržení vody v krajině, příznivě působí proti půdní erozi a podporuje bohatou biodiverzitu zdejšího lužního ekosystému. V plánu je rozšíření v k.u. Nejdek
[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule