Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Fulneku

konaného dne 19.12.2002 v zasedací místnosti MěÚ

I. Zahájení, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele

I/ 2 - Zastupitelstvo města po projednání :

1. schvaluje

1.1.program 1. zasedání zastupitelstva města dle předloženého návrhu

1.2. návrhovou komisi ve složení :

předseda: p. Miroslav Kopřiva
členové:
p. Mgr. Anna Kolovratová
p. Marie Nedoluhová
p. Ludmila Hanzelková
p. Jiří Chrástek
p. Ing. Josef Rychtárik

sekretář: Bc. Jana Mocová

II. Kontrola plnění usnesení

1. bere na vědomí
1.1. kontrolu plnění usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fulneku

1.1.1. doporučuje
předložit informaci o plnění usnesení č. IX/1 - 1.4. z ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.11.2002 na 2. zasedání zastupitelstva

III. Majetkoprávní záměry města

III/2 - Zastupitelstvo města po projednání :

1. schvaluje:

1.1 záměr odprodat část pozemku parc. č. 918 zahrada o výměře cca 160 m2 v k.ú. Fulnek (celková výměra 214 m2)

1.2záměr odprodat část pozemku parc. č. 528/7 ost. pl. o výměře cca 240 m2 (celková výměra 668 m2) v k.ú. Jerlochovice

1.3 záměr odprodat část pozemku parc. č. 1359 ost.pl. - zeleň v zástavbě o výměře cca 4000 m2 (celková výměra 4584 m2) v k.ú. Funek

1.4 záměr odprodat část pozemku parc. č. 606 ost. pl. o výměře cca 800 m2 (celková výměra 1088 m2) v k.ú. Moravské Vlkovice (pův. par.č.st. 8/3)

1.5 odprodej pozemku - dle geometrického plánu dílu "a" o výměře 10 m2 sloučeného do parc.č. 446 zast. pl. v k.ú. Fulnek (pozemek oddělen z parc. č. 448 ost. pl.) manželům Jindřichu a Anně Šupíkovým, bytem Fulnek, Mendlova 163 za cenu 60,- Kč/m2, t.j. 600,- Kč celkem

1.6 odprodej pozemku parc. č. 741/1 trvalý travní porost o výměře 119 m2 a dílu "c", který je součástí parc. č. 746/108 orná půda o výměře 249 m2 v k.ú. Děrné Ing. Josefu Dubcovi, bytem Fulnek, část Děrné 105 za cenu 10,- Kč/m2, t.j. 3.680,- Kč celkem

1.7 odprodej pozemku parc. č. 44/2 zahrada o výměře 290 m2 v k.ú,. Moravské Vlkovice včetně studny manželům Lubomíru a Jaroslavě Valčíkovým, bytem Fulnek, část Vlkovice 52 za cenu 20,- Kč/m2, t.j. 5.800,- Kč celkem

1.8 směnu pozemku parc. č. 1106/2 ost. pl.- ost. kom. o výměře 48 m2 v k.ú. Fulnek ve vlastnictví Marie Španělové, bytem Studénka, Bezručova 454 za pozemek parc. č. 1256/2 zahrada o výměře 69 m2 v k.ú. Fulnek ve vlastnictví města Fulneku. Rozdíl ve výměře bude uhrazen částkou 100,- Kč/m2, t.j. 2.100,- Kč celkem na účet města Fulneku

1.9 darovací smlouvu na převod středového ochranného ostrůvku a 2 ks pružných majáků na přechodu pro pěší na silnici I/47 u PENNY MARKETU v hodnotě 81.800,- Kč ze společnosti K+R Projekt s.r.o., Jirny 353 na město Fulnek

1.10 odkoupení vodovodu v obci Jestřábí od JUDr. Lubomíra Rokyty jako správce konkurzní podstaty za cenu 10.000,- Kč.

Jedná se o:
vrty HV 1 , HV 2,
ponorné čerpadlo EUGU 1
el. přípojka
výtlačný řad 550 mDN 80Pe
vodojem 26 m3
zásobovací řad "A"840 mDN 80LT, PVC
zásobovací řad "B"218 mDN 80LT, PVC

1.11. poskytnutí půjčky z Fondu města v rámci programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytů a obytných domů


1. Cihlář Milan, Stachovice 88 výměna ÚT a rozvodu vody 100 tis. Kč
komise doporučuje schválit půjčku v plné výši


2. Chrástek Radim, Lukavec 28 výměna střeš. krytiny 100tis.Kč
komise doporučuje schválit půjčku v plné výši


3. Cihlář Tomáš, Skřipov 105 - Kostelec 41 oprava BJ v přízemí RD 40 tis. Kč
komise doporučuje schválit půjčku v plné výši


4. Hradil Petr, Jerlochovice 26 modernizace bytu, oprava fasády 100 tis. Kč
komise doporučuje schválit půjčku v plné výši


Požadavky činí celkovou částku 340 tis. Kč, vzhledem ke stavu na účtu je možné vyhovět v plné výši.

1.12. prodloužení platnosti zásad pro převod obytných domů, bytů, nebytových prostor a pozemků, tvořících s nimi funkční celky v majetku města Fulneku

1.13. převod majetku města - kotelny v domě s pečovatelskou službou "Ladoňka" (poř.č.69,inv.číslo 503, ulice Masarykova 390, rok pořízení: 2002, ost.p..č. 1284/2) do majetku PO SMMF od 1.1.02003, a to vkladem uvedeného majetku. Hodnota kotelny DPS činí 440 711,50 Kč.

1.14. doplnění přílohy č.1/3 ke zřizovací listině SMMF ze dne 22.8.2002 takto: - - dům s pečovatelskou službou "Ladoňka" (poř.č.69, inv. číslo: 503, ulice Masarykova 390, rok pořízení 2002, ost.p.č.:1284/2, cena 20 795 311,72 Kč) - byt v ZS Komenského, ul. Česká 339 o celkové podlahové ploše 68,5 m2 od 1.1.2003.

2. neschvaluje

2.1. záměr odprodat pozemek parc. č. 394 zahrada o výměře 891 m2 v k.ú. Fulnek

3. rozhodla

3.1. v souladu s § 83 odst. 2 zákona o obcích, že při projednávání majetkoprávního záměru
- č. 4 (záměr odprodat část pozemku parc. č. 1359 v k.ú. Fulnek) byl z projednávání a rozhodování této záležitosti vyloučen člen zastupitelstva p. Roman Mroček
- č. 7 (odprodej pozemku p.č. 741/1 v k.ú. Děrné ) byl z projednávání a rozhodování této záležitosti vyloučen člen zastupitelstva p. Ing. Josef Dubec
- č.10 (poskytnutí půjčky ve výši 100 tis. Kč p. Radimu Chrástkovi) byl z projednávání a rozhodování této záležitosti vyloučen člen zastupitelstva p. Jiří Chrástek

IV. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2003

IV/2 - Zastupitelstvo města po projednání :

1. schvaluje

1.1. rozpočtové provizorium města Fulnek na 1. čtvrtletí 2003 , a to v objemu 16 587,04 tis. Kč v části příjmů a v objemu 15 337,04 tis. Kč v části výdajů a 1 250,0 tis. Kč ve třídě 8 - financování.

1.2. Poskytnutí příspěvku na činnost v 1. čtvrtletí r. 2003 těmto organizacím:
PO ZŠ J.A.Komenskéhove výši 498 tis.Kč
PO ZŠ T.G.Masarykave výši 475 tis. Kč
PO MŠ U Sýpky ve výši 400 tis. Kč
PO MŠ Jerlochoviceve výši 100 tis. Kč
PO MŠ Stachoviceve výši 42 tis. Kč

TJ Fulnek ve výši 150 tis. Kč
TJ Stachovice ve výši 12 tis. Kč
TJ Děrné ve výši 2 tis. Kč
TJ Lukavec ve výši 1 tis. Kč

1.3. v rámci rozpočtového provizoria úhradu finančních prostředků:

1.z ODPA 3392 Zájmová činnost v kultuře ve výši 200,0 tis. Kč na projektovou dokumentaci klubové a restaurační části v Městském klubu Fulnek
2.z ODPA 2310 Pitná voda ve výši 50,0 tis. Kč na projektovou dokumentaci k vodovodu Jestřábí
3.z ODPA 2321 Odvádění a čištění odpadních vod ve výši 70,0 tis. Kč na projektovou dokumentaci ke kanalizaci Jerlochovice
4.z ODPA 6171 Činnost místní správy ve výši 30,0 tis. Kč na projektovou dokumentaci ke stavebním úpravám půdy v budově MěÚ

1.4. rozpočtová opatření v celkové výši:
a) na příjmech 492,532 tis. Kč
b) na výdajích 492,532 tis. Kč

1.5. upravený rozpočet č.4 v celkové výši:
a) příjmy 84.718,409
b) výdaje 99.726,509
c) financování 15.008,100

V. Plán údržby a oprav domovního a bytového fondu pro rok 2003 Správy majetku města Fulneku

V/2 - Zastupitelstvo města po projednání :

1. schvaluje

1.1. Plán údržby a oprav domovního a bytového fondu pro rok 2003 SMMF

VI. Rozpočet Městských lesů Fulnek

VI/2 - Zastupitelstvo města po projednání :

1. schvaluje:

1.1. rozpočet příspěvkové organizace Městské lesy Fulnek následovně:

Výnosy ve výši 7.702.000,- Kč
Náklady ve výši7.129.300,- Kč
Plánovaný zisk 572.700,- Kč

VII. Záležitosti organizační

VII/2 - Zastupitelstvo města po projednání :

1. bere na vědomí

1.1. informaci o jmenování p. Yvetty Sigmundové do funkce tajemnice a jmenování p. Ing. Ambrožové, Ing. Marie Homolové, Vojmíra Satkeho, Danušky Kašpárkové a Kateřiny Janouškové do funkcí vedoucích odborů MěÚ k 19.12.2002

1.2. informaci o činnosti rady města za uplynulé období
1.2.1. ukládá
předložit návrh na změnu či doplnění komisí rady města
Z.: členové ZM
T.: 10.1.2003

2. schvaluje

2.1. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2002 ,,O stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách.

2.2.v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Fulneku ze dne 5.6.2002 a v návaznosti na výzvu Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.11.2002 účast města Fulnek ve společnosti ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194, IČ 25872826, v níž je město Fulnek již akcionářem. Účast města se zvyšuje o 1.854.000,- Kč, a to úpisem nových akcií

2.3.zařazení akce "Provedení střešní nástavby včetně stavebních úprav domu na ul. Požární č.p. 216 a 217 ve Fulneku " cena díla 7,463.909,90 Kč vč. DPH, lhůta plnění 12/2002 - 10/2003 do rozpočtu na rok 2003

2.4.dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ T.G.Masaryka ve Fulneku

2.5.dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ J.A.Komenského ve Fulneku

2.6.dodatek č. 1 ke zřizovací listině MŠ U Sýpky ve Fulneku

2.7.dodatek č. 1 ke zřizovací listině MŠ Fulnek, část Jerlochovice

2.8.dodatek č. 1 ke zřizovací listině MŠ Fulnek,část Stachovice

3. stanoví

3.1. podle ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm.r) zákona č. 128/2002 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů neuvolněným členům zastupitelstva města Fulneku měsíční odměnu v souladu s nařízením vlády č. 122/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb. takto :


členům rady města 1.130,- Kč - pevná složka
+ 170,- Kč - příplatek podle počtu obyvatel


členům zastupitelstva města 270,- Kč - pevná složka
+ 170,- Kč - příplatek podle počtu obyvatel


předsedům výborů a komisí
předsedům zvláštních orgánů 1.130,- Kč - pevná složka
+ do 170,- Kč - příplatek podle počtu obyvatel


Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje ode dne zvolení do funkce.


3.2. podle § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů, že v případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému členu zastupitelstva obce poskytována měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce.

4. zřizuje

4.1. v souladu s § 84 odst. 2 písm.l) a § 117 odst. 2 zákona o obcích finanční a kontrolní výbor.

5. jmenuje

5.1. do funkce předsedy finančního výboru p.Jiřího Chrástka

za členy finančního výboru :
p. Jiřího Kantora
p. Jana Blahetu
p. Františka Šindlera
p. Ing. Josefa Rychtárika


5.2. do funkce předsedy kontrolního výboru p. Ing. Miloše Holíka

za členy kontrolního výboru
p.František Schich
p. Libuše Marková
p. Ludmila Hanzelková
p. PaedDr. Bohumír Kusý

6.1. projednat s MěÚ Nový Jičín možnost zřízení detašovaného pracoviště živnostenského úřadu na MěÚ Fulnek.
Z.: RM
T.: do příštího ZM

6.2. požádat Ministerstvo zemědělství o dotaci na rekonstrukci vodovodu v Jestřábí
Z.: starosta

DALŠÍ INFORMACE: Zastupitelstvo města Fulnek
Zveřejněno 19.12.2002 v 17:45 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule