Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Přírodní rezervace Rájecká rašeliniště

Společenstvo rašelinné vegetace u obce Rájec.
Rozloha: 1,68 ha, nadmořská výška: 546 m. n. m. Předmětem ochrany je ochrana společenstev rašelinné vegetace s fytogeograficky významnými prvky, jedná se o rašelinné brusnicové bory. Lokalita je složena ze svrchnokřídových pískovců, které na západě spočívají na krystaliniku Krušných hor. Převládají kvádrové pískovce z období spodního až středního turonu, do kterých prolínají jílovcové polohy.
Flóra:
Jedná se o chudé březové bory, charakteristické rašelinné lesy, reliktní bory a kyselé smrkové bučiny. Ze stromové vegetace se uplatňuje borovice lesní (Pinus sylvestris), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a bříza bělokorá (Betula pendula). Druhotně vysázené dřeviny smrk ztepilý (Picea abies) a modřín opadavý (Larix decidua) postupně odumírají a jsou z plochy rezervace odstraňovány. Keříčkovitá společenstva brusnice borůvky (Vaccinium myrtyllus), brusnice brusinky (Vaccinium vitis-idaea), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum) klikvy bahenní (Oxycoccus palustris) a vřesu obecného (Calluna vulgaris) se uplatňují v závislosti na vlhkostních poměrech. Z dalších druhů zde nalezneme suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). Na ploše rezervace se vyskytují i některé vzácnější druhy játrovek a mechorostů, např.: Cephalozia connivens - rašeliništní druh a Cephaloziella subdentata - velmi vzácný rašeliništní druh a rašeliník Sphagnum cuspidatum rostoucí v rašelinných tůních.
Fauna:
Ojediněle zde byl pozorován tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a v hnízdní době také čečetka zimní (Carduelis flammea). Pravidelně hnízdí rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus).

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 546.00 m

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Barbora Laštůvková (České Švýcarsko o.p.s.) org. 2, 11.05.2006 v 09:35 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule