Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Historie obce Nová Říše

1211
Založení premonstrátského ženského kláštera Markvartem z Červeného Hrádku a jeho manželkou Vojslavou. (Tento historický údaj je doložen jen legendou.)

1278
Zpustošení Nové Říše tažením pluku Rudolfa Habsurského přes Znojmo k Jihlavě.

1354
První zmínka o Nové Říši jako o městečku.

1363
Obec je přičiněním konventu povýšena na městečko a markrabětem Janem jí je propůjčeno právo tržní.

1423, 1424
Vyplenění městečka Husity.

1430
Další vpád Husitů, zároveň byl i částečně pobořen klášter Prokopem Holým.

1433
Další vyplenění městečka, tentokrát Sirotky.

1457
Král Ladislav přidal městečku právo na druhý jarmark.

1458
Nová Říše byla opět vydrancována, tentokráte vojskem Jiřího z Poděbrad.

1468
Vyplenění Nové Říše vojsky za války Matyáše Korvína s Jiřím z Poděbrad.

1557
Potvrzení jarmarků králem Ferdinandem I.

1586
První zmínka o vyučování v obci.

1591
Za krále Rudolfa II. udělené právo na jarmark třetí a obci bylo propůjčeno právo na vybírání poplatků a pokut.

1641
Zaniká ženský klášter a je vystřídán klášterem mužským, který je osazen mužskými členy kanonie zábrdovské v Brně.

1645
Do městečka přitáhli Švédové, kteří ho dokonale vydrancovali.

1676
Byla v jednom z domků zřízena škola.

1677 - 1707
Je stavěn při klášteře nový klášterní kostel sv. Petra a Pavla, v náhradu za původní kostelík.

1678
Zde bylo 69 domů a z toho 51 bylo šenkovních, také zde byly dva mlýny.

1685
Na klášterních pozemcích se ubytovalo císařské vojsko.

1742
Pobývala v obci kumpanie Hohenemsových kyrysníků.

1747
Uděleno městečku právo na trh čtvrtý majestátem Marie Terezie.

1756
Narodil se Pavel Vranický.

1761
Narodil se Antonín Vranický.

1800
Opat Jan Nepomucký Pelikán zřídil ve zdejším klášteře gymnázium a šlechtický konvikt.

1808
Gymnázium zrušeno pro neustále války a nedostatek financí.

1813
Vyhořel nový klášter, nová prelatura a chrámová střecha a věž.

1848
Vystavěna nová školní budova.

1858
Založení Spolku pro nemocnici korunního prince Rudolfa.

před rokem 1860
Pořízena zřejmě nejstarší fotografie obce - daguerrotypický snímek.
Za povšimnutí stojí: věžička na budobě radnice, čelně situované domky nad radnicí a tzv. Voldánův dům a vysoká střecha tzv. "panského domu" - dnes pohostinství.
Zajímavé je rovněž typické městské oblečení fotografovaných osob podle módy z poloviny 19. století.

1862
Položení základního kamene nemocnice korunního prince Rudolfa.

1863
Byla nemocnice dostavěna a slavnostně vysvěcena.

1866
Zřízení Poštovního úřadu.

1870
Zde byl čtenářský spolek.

od roku 1870
Zde fungovaly dva Peněžní ústavy - Vzájemná záložna a od roku 1900 i Raiffeisenka.

1877
Došlo k rozšíření místní nemocnice díky státní loterii.

1881
Bylo v městečku napočítáno 163 domů a 1149 obyvatel.

1883
Založen Zemědělský a lesnický spolek.

1884
Založení Sboru dobrovolných hasičů (měl 28 činných členů).

1885
Začala fungovat Četnická stanice.

1888 - 1901
Na zdejší škole vyučoval básník Otokar Březina.

1890
Zřízení Telegrafního úřadu.

1895
Narodil se Josef Marcel Sedlák.

1898
Narodil se Profesor MUDr. Miroslav Křivý.

1900
Zde byla zřízena Živnostenská pokračovací škola.

1906
Ustanovení obvodního lékaře.

1908
Vystavěna opět nová školní budova, ve které se vyučuje dodnes.

1909
Založen Sokol.

1911
Spolek Omladina - vydávali časopis "Naše omladina". V tomto roce také vznikl Včelařský spolek.

1918
Přejmenování nemocnice korunního prince Rudolfa na Dobročinný ústav.

1920 - 1948
Zde fungovala měšťanská škola.

1921
Narodil se Jan Novák.
Veřejnosti byla otevřena obecní knihovna.

1923
Narodil se Jan Moštěk.

1924
Založen Orel a spolek Domovina.

1926
V Nové Říši nouzově přistálo poštovní letadlo.

1928
Novou Říši navštívil prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

1929
Byl na náměstí slavnostně odhalen pomník padlým novoříšským občanům ve světové válce.

1939
Ukončení činnosti Dobročinného ústavu. (Nyní se v této budově nachází radnice).

1942
Za druhé světové války došlo k přepadení kláštera jednotkou SS a řeholníci byli odvlečeni do koncentračního tábora v Osvětimi.
V klášteře bylo vybudováno sídlo německé mládeže Hitlerjugend.

1945
Klášter byl vyklizen.
Správu obce přebírá MNV.

1947
Založení JZD.

1949
Zbytek polností i s budovou klášterního velkostatku bylo přeměněno na státní velkostatek.
Začalo se v obci s výstavbou kanalizace, ve které se pokračovalo ještě do roku 1992 dostavbou kanalizačního sběrače.
V červnu bylo zahájeno vysílání místního rozhlasu.

1950
Zabrání kláštera pro vojenské účely. Došlo k obvinění představitelů kláštera a v rekonstruovaném procesu byli odsouzeni a uvězněni.
Sbor dobrovolných hasičů se přejmenoval na Sbor požární ochrany.

1958
Vznik výrobního družstva Styl Nová Říše. Kdysi to bývala konzervárna, která byla založena roku 1945.

1965
Stavba nové hasičské zbrojnice.

1973 - 1974
Stavba nové benzinové pumpy.

1977 - 1981
Stavba kulturního domu.

1978
Výstavba tělocvičny.

1983 - 1985
Výstavba zdravotního střediska.

1991
Navrácení zchátralého klášterního areálů opět potřebám řádu premonstrátů.

2000
První verze oficiálních internetových stránek obce.

2003
Byly vysvěceny nové zvony.
Obec získala za společenský život ocenění Modrá stuha.
Založen Novoříšský kulturní spolek.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.novarise.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 19.08.2004 v 08:20 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule