Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Historie města Netolice

O starobylosti osídlení svědčí množství mohyl a pohřebišť ještě z doby bronzové v okolí. Slované se na Netolicku usadili zřejmě již v 8. století, kmen obyvatel Netolici je uváděn mezi vůbec prvními na území Čech.
Nejstarší zachovalá písemná zmínka v Kosmově kronice z roku 981 v popisu slavníkovského panství uvádí uvádí, že mělo "na jižní straně proti Rakousům tyto pomezní hrady Chýnov, Důdleby, Netolice".
Po vyvraždění Slavníkovců 995 se netolický hrad dostal do vlastnictví vládnoucího rodu Přemyslovců.
Díky strategické poloze na křižovatce důležitých obchodních stezek z jižních oblastí a Pasova do nitra české kotliny se netolické hradiště na vrchu sv. Ján stalo důležitým obchodním a správním centrem celého kraje, kde sídlil knížecí správce.
Poprvé se připomíná v roce 1167 Nemoj. Původní trhová osada vznikla v podhradí kolem kostela sv. Václava.
V nedávné době se zde archeologům podařilo najít i zbytky hradeb. Po založení Zlaté Koruny králem Přemyslem Otakarem II. ve 13. století přešly Netolice do majetku tohoto cisterciáckého kláštera. Jižně od původní trhové osady s kostelem sv. Václava bylo založeno nové město s rozsáhlým téměř hektarovým náměstím a kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Po smrti Přemysla Otakara II. na Moravském poli zničili Vítkovci klášter a poplenili i Netolice a okolní krajinu. V čele městské samosprávy stál rychtář, který se uvádí poprvé v písemných pramenech 1317. Nejstarší užití městského znaku na pečetích se zachovalo z roku 1326. Husitských válek se někteří netoličtí aktivně podíleli na straně husitů. Zvláště při tažení Jana Žižky 1420 proti klášteru Zlatá Koruna a Prachaticím, které monopolně ovládaly výnosný obchod se solí, se projevila záminka zbavit se konkurence. O rok později byl husity zničen i rožmberský strážní hrad Poděhus nedaleko Netolic. Roku 1468 král Jiří Poděbradský udělil městu výroční trh na den sv. Václava. Celkem mělo město právo čtyř výročních trhů. V témž roce obsadil město a vytvořil zde svoji základnu známý válečník rytíř Jindřich Roubík z Hlavatec. Začátkem 16. století připadlo město rodu Rožmberků. V druhé polovině 16. století došlo k jedné podstatné změně v okolí Netolic. Nedaleko města stál dvůr Leptáč, který byl majetkem známého stavitele rybníku a rožmberského správce Jakuba Krčína z Jelčan. Vladař Vilém z Rožmberka s ním tvrz vyměnil za Sedlčany a nechal zde v bažinatém terénu postavit italským stavitelem Baltazarem Maggim z Arogna renesanční lovecký zámeček Kratochvíli, kolem kterého byla zřízena rozsáhlá obora pro zvěř. V roce 1599 se v letohrádku delší období zdržoval se svým dvorem poslední z Rožmberků Petr Vok.

V největším rozkvětu postihla město krutá rána za třicetileté války, kdy v roce 1619 bylo dobyto a vypáleno císařským vojskem generála Dampierra. Ze 143 domu bylo spáleno 107 včetně kostela Panny Marie a obyvatelstvo bylo povražděno. Z tohoto neštěstí se město vzpamatovávalo jen pomalu. Po Rožmbercích netolické panství získali v roce 1622 Egenberkové a roku 1799 Schwarzenberkové. Na unikátním zobrazení města z 1686 i na obraze o století mladším je zachyceno náměstí a domy s dřevěným loubím. Dřevěné domy v zástavbě malého města mají ještě mnoho společných prvků s nejstaršími venkovskými objekty. Novodobý rozkvět města nastal v 18. a 19. století, kdy byly postaveny nové školy, radnice, železniční trať a další. V 19. století byly Netolice i sídlem okresního úřadu a soudu.

Významnou roli pro hospodářský život měly již od středověku netolické trhy. Díky poloze na křižovatce obchodních cest, rozhraní Šumavy a Zbudovských blat, části Českobudějovické pánve, bylo město významným obchodním centrem. Na každotýdenních trzích se obchodovalo hlavně s koňmi a dobytkem. Například ještě před druhou světovou válkou zde bývalo najednou až 3 000 kusů dobytka a koní. Díky tomu zde prosperovalo téměř třicet trhových hospod. V roce 1945 osvobodila město 26. pěší divize armády spojených států. Byla zde podepsána i dohoda o demarkační čáře mezi americkou a Rudou armádou.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.netolice.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 12.08.2004 v 12:39 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule