Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Školní družina Bělotín [ Dům dětí a mládeže ]

Školní družina je organizační součástí Základní školy Bělotín.


Vnitřní řád školní družiny

1. Provoz školní družiny je denně od 7.00 do 7.30 a od 10.30 do 16.00

2. Děti se do školní družiny přihlašují na počátku školního roku do počtu 25 žáků na oddělení, výjimečně během školního roku. Přednost mají děti zaměstnaných matek a děti ze znevýhodněného sociálního prostředí.

3. O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

4. Docházka zapsaného dítěte do školní družiny je povinná a absenci je zapotřebí omluvit.

5. Pro vychovatelku je závazná doba odchodu dítěte vyznačená na přihlášce.

6. Změny je třeba včas písemně oznámit.

7. Během školního roku může rodič dítě kdykoliv odhlásit.

8. Děti po vyučování předává učitelka vychovatelce.

9. Za cestu žáků do zájmový kroužků, ZUŠ a zpět nenese vychovatelka zodpovědnost. Odvod dětí na odpolední vyučování žáků zajišťuje pomocná vychovatelka.

10. Po příchodu do školní družiny si děti odkládají aktovky, převlečení a boty na určené místo. Na činnosti se děti ve školní družině převlékají.

11. Žáci, kteří skončí vyučování po 4. vyučovací hodině, jdou na oběd za dozoru vychovatelky. Cestou dodržují jejich pokynů (obzvlášť dodržují pravidla silničního provozu). Ze školní jídelny odvádí žáky I. stupně vychovatelka, starší žáci chodí samostatně.

12. V jídelně si děti nosí stravu ke stolům samy. Vychovatelka dbá na kulturu stolování a provádí ve školní jídelně dozor.

13. Stravenky si rodiče dětí zajišťují sami, taktéž odhlašování obědů dětí.

14. Děti se zúčastňují činností pořádaných školní družinou, po dohodě s vychovatelkou se těchto akcí mohou zúčastňovat i nezapsaní žáci, ale tito jsou zapsání do deníku nepravidelné docházky.

15. Žáci nemohou svévolně opouštět prostory školní družiny ani akce družinou pořádané. Odchody vždy hlásí vychovatelce.

16. Žáci od druhé třídy si mohou psát domácí úkoly ve školní družině se souhlasem rodičů.

17. Děti mohou využívat všeho zařízení a hraček, které ve školní družině jsou. Zachází s nimi ohleduplně. Úmyslné poškození zařízení a hraček bude uhrazeno rodiči.

18. Školní družina neručí za cenné předměty a finanční částky, které si děti donesou z domova. Mohou si je uschovat u vychovatelky.

19. Dětem není dovoleno nosit do školní družiny věci, kterými mohou ohrozit zdraví vlastní či zdraví svých spolužáků.

20. Vychovatelka uvolňuje žáky 20 minut před odjezdem autobusu.

21. Během oběda mají žáci zajištěno neomezené množství tekutin. Další potřebné tekutiny si žáci nosí z domova.

22. Vychovatelka vždy přihlíží při výběru zaměstnání k počasí, přání, náladě žáků v oddělení při současném respektování psychohygienických zásad a dodržování plánů činnosti školní družiny.

Provoz školní družiny byl projednán se zřizovatelem dne 27. 8. 2003.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Mgr. Tomáš Navrátil, ředitel
Bělotín 2
753 64 Bělotín
Česko (CZ)
tel: (+420) 581 612 127
fax: (+420) 581 612 127

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zsbelotin.cz

AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 09.02.2007 v 10:24 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule